Jsme tu pro Vás:  222 224 060
Logo Sexshopik.cz

Informace o zpracování osobních údajů

                             

Správce Acebiz s.r.o., se sídlem Praha 9, Bystrá 761/10, PSČ 19300, IČO: 276 04 276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 118305 (dále jako „správce“) je správcem osobních údajů zákazníka a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).

Kontaktní údaje společnosti Acebiz s.r.o. jsou následující:

 • doručovací adresa: Kozomín 01, Kozomín, PSČ 27745
 • email: [email protected]
 • telefon:222 224 060

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu zákazník poskytl nebo které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka. Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefon.

Důvodem pro zpracování osobních údajů zákazníka je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a správcem, dále zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit vůči zákazníkovi a získávání informací o spokojenosti zákazníka se zbožím, či službami pro zkvalitnění služeb poskytovaných tímto správcem.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu, zejména tedy za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit správce vůči zákazníkovi, například i prostřednictvím tzv. Newsletteru, tedy zasílání informací o zboží a službách a speciálních akcích správce a zasílání dotazníku spokojenosti, a to zejména prostřednictvím emailu a sms zpráv
 • v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služeb, souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, zejména tedy pro účely zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit správce vůči zákazníkovi, například i prostřednictvím tzv. Newsletteru, tedy zasílání informací o zboží a službách a speciálních akcích správce

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů zákazníka budou osoby zajišťující marketingové, provozní a internetové služby pro správce, osoby podílející se na dodání zboží, či služeb zákazníkovi a na realizaci jeho plateb na základě uzavřené smlouvy a osoby analyzující údaje získané z dotazníků spokojenosti zákazníků. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Údaje zákazníka bude správce mít oprávněn uložené a používat je pouze:

 • po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, zejména tedy po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a k uplatňováním nároků vyplývajících z tohoto smluvního vztahu, nejdéle po dobu 5 let
 • po dobu udělení a neodvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu a zkvalitňování služeb správce, nejdéle po dobu 5 let od udělení souhlasu
 • po dobu stanovenou právními předpisy, zejména v případě povinnosti účetní, daňové a archivační, kdy budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi zákazníkem a správcem

Pokud si to bude zákazník přát, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem zaslaným na adresu: Acebiz s.r.o., Bystrá 761/10, Praha 9, PSČ 193 00, nebo elektronicky, odesláním tohoto odvolání souhlasu z emailové adresy zde uvedené na emailovou adresu: [email protected], jakož i osobně na adrese správce Acebiz s.r.o., Bystrá 761/10, Praha 9, PSČ 193 00.

V případě, že zpracování osobních údajů zákazníka provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, není zákazník povinen poskytnout osobní údaje správci, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů zákazníka není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Zákazník má možnost sdělit správci ještě před odesláním své objednávky správci, že nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání tzv. Newsletteru, a to zaškrtnutím příslušného okénka v posledním kroku nákupního košíku před odesláním objednávky správci.

Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zákazníků v souladu s právními předpisy, zejména:

 • provedl opatření nutná k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
 • provedl opatření nutná k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
 • provedl opatření, aby osobní údaje nebyly dále předávány neoprávněným osobám
 • provedla opatření k zabránění neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

V případě, že je nutné poskytnout správci souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka, souhlasí zákazník zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách správce s podmínkami zpracování a uchování svých osobních údajů uvedených v tomto dokumentu a potvrzuje tak, že byl s těmito podmínkami seznámen.

  Přihlaste se a získejte slevu na první nákup!* 
*Kupon platí při objednávce nad 500 Kč

k hlavnímu obsahu ↑

📱 Přepnout na mobilní verzi webu

Přihlásit se

E-mail:
Heslo:
Registrace Zapomněli jste své heslo?
smazat